Welcome to our website !

Czego potrzebujesz by zrobić pieczątkę.

By 07:16 , ,Jakiś czas temu napisałam post- Toutorial zrób własną pieczątkę z gumki. Dziś chcę Wam pokazać, jakich narzędzi używam. Zrobiłam już dziesiątki pieczątek i przetestowałam różne pomoce, wiem więc, że nie warto wyrzucać pieniędzy w błoto. Poza tym sama nie lubię nadmiaru i stosuję minimum.

Some time ago I wrote a post Toutorial make your own stamp with rubber stamp. Today I want to show you what tools I use. I've done dozens of stamps and tested a variety of aids, so I know it's not worth throwing away money down the drain. Besides, I do not like excess, and I use a minimum.


Jeśli chcesz tylko spróbować zrobić pieczątkę znajdź te trzy rzeczy; nożyk do tapet, dobrą gumkę i ołówek. A do zrobienia odbitki tusz i mokrą szmatkę. Naprawdę nic innego nie potrzeba. W dalszej części posta dowiesz się jeszcze przedmiotów ja używam i dowiesz się co to znaczy dobra gumka.

If you just want to try to do a stamp find these three things; wallpaper knife, a good eraser and pencil. And to do prints ink and a wet cloth. You really do not need anything else. In the following post you will learn more objects I use and you will learn what it means to a good eraser.


Kalka techniczna- na niej odrysowuję wzór. Dzięki niej tworzę odbitkę na gumce i to ona sprawia, że gdy mam taką ochotę mogę zrobić podobną pieczątkę po raz drugi. Podobną a nie taką samą, taką mam zasadę. Żadne dwie moje pieczątki nie są identyczne, zawsze zrobię jakąś różnicę.

Tracing paper- we draw the pattern on it. Thanks to her I make a print on elastic and she makes when I feel like I can do the similar stamp for the second time. A similar but not the same, so I have a rule. No two of my stamps are not identical, always do a difference.


Gumka do mazania. Gumka, na której powstało piórko przedstawione na zdjęciu powyżej, ma defekt. Jeśli się przyjrzysz zauważysz rysę wzdłuż prawej części pióra. Zobaczyłam ją dopiero w trakcie pracy nad pieczątką. Dla mnie to spory defekt. Kupując gumkę wybieraj taką, która nie jest obłożona kartonikiem, przynajmniej jedna strona dużej powierzchni musi być widoczna. Przyjrzyj się czy nie ma rys lub małych dziurek. A jeśli dopiero w domu zauważysz defekt, postaraj się tak nanieść wzór aby ta brzydka część gumki była poza wzorem lub została potem wycięta.
Dobra gumka to nie jest gumka droga. Ja swoje kupuję w marketach. Sięgam po takie najtańsze np 1 zł za zestaw dwóch. Oczywiście można sprowadzić z UK niedostępne jeszcze u nas bloczki gumowe. Dzięki nim stworzymy całkiem dużą pieczątkę. Ale to spory koszt i bronię się przed tym.

Eraser. Eraser, which was founded feather shown in the photo above, is defective. If you look closely you'll notice a scratch along the right side of the pen. I saw her only in the process of working on a stamp. For me, it disputes defect. When you buy an eraser choose one that does not is clad cardboard boxes, at least one side of a large area must be visible. Look there are no scratches or small holes. And if you're just at home you notice a defect, so try to apply the model to this ugly part of the eraser was outside pattern or was later cut.
A good eraser it is not expensive. I buy main in supermarkets. I reach for a cheapest (1 zł per set of two).


Skalpel. Służy do precyzyjnego wycinania wzorów.
Nożyk do tapet. Dzięki nim odetniesz zbędne części gumki od wzoru. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z pieczątkami, w zupełności poradzisz sobie z nim bez użycia skalpela.

Scalpel. For precise cutting patterns.
Wallpaper knife. Thanks to them, you cut off unnecessary parts of the eraser from the pattern. If you're new to stamps, entirely you can handle it without the use of a scalpel.Mata samoregenerująca. Mnie ona jest pomocna gdyż utrzymuje gumkę stabilnie w miejscu. Na nią spadają wszystkie ścinki i mam mniej sprzątania. Ale do zrobienia pieczątek jest zupełnie niepotrzebna. To taki mój dodatek.

Self-healing mat. It is helpful to me because it keeps the eraser firmly in place. They are falling upon it all the cuttings and have less cleanup. But to do stamps is completely unnecessary. This is my addition.


Tusz do pieczątek. Sięgam po najtańsze, które kupuję w większej ilości na allegro (szukaj- tusz do pieczątek). Testowałam te droższe tusze i nie wystarczają na długo. Te widoczne na zdjęciu służą mi tygodniami.

Ink for stamps. I reach for the cheapest to buy in larger quantities at Allegro. I tested these expensive inks and are not sufficient for long. These are shown in the picture me for weeks.


Zrobienie własnej pieczątki to naprawdę niski koszt. Jeśli masz w domu nożyk do tapet a dziecko pożyczy Ci swój tusz do stempelków to właściwie koszt jedynie kupienia gumki czyli ok 50 groszy. Warto więc spróbować. Dzięki gumce wyczarujesz taki wzór jaki chcesz i masz pewność, że nie będzie on powielony. Powodzenia!

Making your own stamp it really low cost. If you have a home wallpaper knife and the child will lend you get your ink to the stamp is actually cost only buy an eraser or about 50 cents. It is worth a try. With the elastic band you conjure up such a design you want and you are sure that it will not duplicated. Good luck!

You Might Also Like

0 komentarze

Google+ Badge

Polecam prace Ewy!

Polecam prace Ewy!
Kolorowy Światek

Get Awesome Stuff
in your inbox

Blogger templates

Polskie Rękodzieło - katalog blogów

Blogger templates

Durszlak.pl